Medezeggenschapsraad: De Samenstroom

De Medezeggenschapsraad bestaat op de Samenstroom uit 8 leden, 4 ouders en 4 leerkrachten. Ouders komen in de MR via verkiezingen. Ouders zitten voor een termijn van drie jaar in de MR. Leerkrachten worden gekozen door het onderwijzend personeel. Leerkrachten zijn steeds voor een periode van 2 jaar lid van de MR. De schooldirecteur is als adviseur bij de MR-vergaderingen aanwezig.

Namens de leerkrachten:                         Namens de ouders:
Marieke Vissers   
                                     Rob Nijhof (voorzitter) 
Danny van de Goor                          
       Ivo van Erp
Bianca van Hamersveld                           Jenny de Wit
Margaret Jansen                                       
 
De Samenstroom valt onder het schoolbestuur van Stichting GOO. Stichting GOO bestuurt scholen in de gemeente Gemert-Bakel. 

De (G)MR heeft inspraak in het beleid van de school en het schoolbestuur. Elk belangrijk besluit dat op school en binnen het schoolbestuur genomen wordt, moet eerst met de MR of GMR worden besproken. Afhankelijk van het besluit heeft de MR dan adviesrecht of instemmingsrecht.

Adviesrecht is bijvoorbeeld van toepassing bij het vaststellen van de vakantieregeling. Adviezen van de MR hoeven niet overgenomen te worden door de school of het schoolbestuur.

Instemmingsrecht is bijvoorbeeld van toepassing bij het vaststellen van het schoolreglement. Bepaalde beslissingen kunnen niet zonder instemming van de (G)MR genomen worden.

De MR praat over allerlei zaken die met het beleid van de school of het schoolbestuur te maken hebben. De MR geeft voorstellen en adviezen. Binnen de MR wordt niet gesproken over individuele kinderen, ouders of leerkrachten. 

De doelstelling van de MR is het optimaal functioneren van de school in het belang van de kinderen. Dit willen we bereiken door overleg, open communicatie en samenwerking met iedereen waarmee we als MR te maken hebben. Dat zijn zowel ouders, oudervereniging, leerkrachten, directie als schoolbestuur. 
 
De ouders binnen de MR vertegenwoordigen zo goed mogelijk alle ouders van de school en de leerkrachten binnen de MR behartigen de belangen van het gehele team. Hierbij gaan we uit van respect voor elkaar en rekening houden met elkaar, aansluitend op de visie van de Samenstroom.

We stellen ons als MR actief op, dragen onderwerpen aan, hebben regelmatig overleg 
met de directie en streven ernaar om zo goed mogelijk contact te onderhouden met de 
achterban. Bijvoorbeeld door verslagen in de Sam & Sam en op de website.

Daarnaast organiseren we i.s.m. de oudervereniging een jaarlijkse ouderavond. Daarin wordt kort verslag gedaan van het afgelopen jaar en wordt er een thema besproken.


Vragen of opmerkingen?

Stop ze in onze brievenbus op school of neem contact op met één van de MR-leden.
Dit kan persoonlijk of per e-mail  
samenstroom.mr-secretaris@stichtinggoo.nl