Hier staan wij voor

Do Good Feel Good

Tijdens een rondleiding ontkom je er niet aan: bij Kindcentrum De Samenstroom hebben we zes hele duidelijke regels met elkaar afgesproken over hoe we met elkaar om willen gaan. Je ziet ze bij binnenkomst al groot op de voordeur staan.

We noemen dit Do Good Feel Good. We verwachten dat iedereen (teamleden, kinderen, ouders en externen) deze regels in het achterhoofd houdt. De leerkracht heeft een voorbeeldfunctie in het naleven van Do Good Feel Good, maar kinderen gaan óók aan de slag. Elke eerste dag na een vakantie is altijd een Do Good Feel Good-dag. Twee keer per schooljaar is er zelfs een Do Good Feel Good-week. Op deze dagen leren we kinderen hoe we met elkaar omgaan. Dat doen we door (kring)gesprekken, spelletjes en activiteiten. Elk half jaar staat een andere kernzin centraal.

We hebben zelfs een Do Good Feel Good-liedje gemaakt! Klik hier om die te luisteren. En klik hier voor de songtekst.

Meer informatie over Do Good Feel Good vind je in onze informatiegids.

Doorgaande lijn

Opvang en onderwijs: in de praktijk zijn het vaak twee verschillende fases in het leven van een kind. Wij doen er alles aan om de overgang van opvang naar de basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen. We brengen de ontwikkeling van 0 tot 13 jaar in beeld en stemmen het aanbod van activiteiten af op deze ontwikkeling. Opvang en onderwijs kijkt en spreekt dus op dezelfde manier naar en over een kind.
 
3+ groep Gaat je kindje bijna naar de basisschool? Onze 3+ groep zorgt ervoor dat de overgang van peuter naar kleuter zo soepel mogelijk verloopt. Kinderen worden in de 3+ groep extra voorbereid op school. Zo wordt er gewerkt met dagritmekaarten en een kiesbord. Verder leren ze liedjes, versjes en rituelen die ook in de kleutergroepen worden aangeboden. Bovendien nemen de 3-jarigen regelmatig een kijkje bij de kleuters. Ze spelen samen, werken aan hetzelfde thema of bezoeken samen een viering. Zo kennen de peuters de omgeving, de oudere kinderen en de leerkrachten al als ze daadwerkelijk naar school gaan. 
 

Expertise

De grootte van ons kindcentrum (65 medewerkers) maakt het mogelijk om extra te specialiseren op allerlei gebieden. Iedere vaste medewerker zit dan ook in een expertteam. Denk aan thema's als sociale veiligheid, rekenen, taal en lezen. Deze expertteams worden aangevoerd door medewerkers die op deze gebieden gespecialiseerd zijn. We hebben bewust gekozen om de specialisaties aan te passen op specifieke leeftijdsgroepen. Ook onze vertrouwenspersonen en de antipestcoördinator hebben een speciale training gevolgd.
 
Intern begeleiders
Op onze school werken twee intern begeleiders: eentje voor het jonge kind (0-7 jaar) en eentje voor het oudere kind (7-13 jaar). Dit in tegenstelling tot sommige andere kindcentra, die vaak één intern begeleider hebben voor alle groepen van 1 t/m 8. Samen met de leerkracht van jouw kind bespreken de intern begeleiders de ontwikkeling en het welzijn. Dat doen ze tijdens vaste overlegmomenten. Ook wanneer er extra zorg of begeleiding nodig is, wordt de hulp en expertise van de intern begeleiders ingeschakeld.
 
NT2-onderwijs
Voor een deel van onze kinderen geldt dat Nederlands niet hun moedertaal is. Twee leerkrachten binnen ons team volgen daarom momenteel een opleiding tot NT2-specialist. Zo kunnen wij ál onze kinderen zo goed mogelijk onderwijs bieden.