Missie en visie

Wij zien het als onze opdracht eraan bij te dragen dat kinderen zich breed ontwikkelen en bovenal hun persoonlijkheid optimaal ontwikkelen. Op die manier bereiden we ze voor op het leven én het leren en werken in de maatschappij van de toekomst. Onze missie luidt daarom als volgt:

Op Kindcentrum De Samenstroom zorgen we met elkaar voor een veilig pedagogisch klimaat waarin kinderen van 0 tot 13 jaar kennis, begrip en vaardigheden verwerven die zij nodig hebben om de volgende stap in de persoonlijke ontwikkeling te zetten.

Didactische kernwaarden
Om deze missie meer betekenis te geven, werken we met een aantal didactische kernwaarden:


Pedagogische kernwaarden
Naast didactische kernwaarden, hebben we ook uitgangspunten omschreven die iets vertellen over wat we belangrijk vinden in de begeleiding van kinderen.
Visie
Om kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen zorgen wij voor een veilig pedagogisch klimaat dat gekenmerkt wordt door gezamenlijke verantwoordelijkheid, openheid en verdraagzaamheid. Binnen dit pedagogisch klimaat bieden wij opvang en onderwijs dat betekenisvol is voor kinderen en waar betrokkenheid en mede-eigenaarschap zichtbaar zijn. Dit doen we door aan te sluiten op de kenmerken, interesses, talenten, behoeften en mogelijkheden van kinderen.

Do Good Feel Good
Uit alles wat hierboven beschreven staat zijn zes kernzinnen voortgekomen. We noemen dit Do Good Feel Good. Deze kernzinnen omschrijven de manier waarop wij binnen het kindcentrum met elkaar omgaan. Wij verwachten dat iedereen (teamleden, kinderen, ouders en externen) zich hieraan verbindt en elkaar erop aanspreekt. Do Good Feel Good is een aanpak die door onszelf, met behulp van de juiste externe expertise, is ontwikkeld.

Meer informatie over Do Good Feel Good vind je hier.

Spelend leren
Bij Kindcentrum De Samenstroom vinden we dat jonge kinderen het beste leren door middel van spel. Spelen is namelijk een natuurlijke bezigheid, waarbij ze door middel van experimenteren, ontdekken en onderzoeken verwonderd raken en leren over zichzelf, over anderen en de wereld om hen heen. In de groepsruimtes van de dagopvang en peuteropvang en in de klaslokalen van de groepen 0-1-2 is dit duidelijk terug te zien door de verschillende speelhoeken die aanwezig zijn. Ook in het dagprogramma is er veel tijd voor de kinderen om spelend te leren.

Bij de oudere kinderen, vanaf groep 3, maakt het spelend leren geleidelijk plaats voor het meer opbrengstgerichte leren en worden kinderen steeds meer verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Om betrokkenheid en mede-eigenaarschap van de oudere kinderen te stimuleren wordt op school gewerkt met leerdoelen en thema's waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen en waarbij de kinderen zoveel mogelijk zelf (samen) op onderzoek uitgaan, experimenteren, ontdekken en verwonderd raken en zodoende, net als de jongste kinderen, ook leren over zichzelf, de ander en de wereld om hen heen. De oudste kinderen maken daarbij steeds meer gebruik van moderne leermiddelen en krijgen de regie om zelf de route uit te stippelen om gestelde leerdoelen te behalen.