Kernwaarden

Op KC De Samenstroom staan de volgende kernwaarden centraal die zichtbaar en voelbaar naar voren komen in de pedagogische aanpak en het didactische aanbod van KC De Samenstroom.


Pedagogisch kernwaarden

Veiligheid
Hierbij gaat het om fysieke en emotionele veiligheid. Om ieders talent tot bloei te laten komen is veiligheid een essentieel fundament. Veiligheid betekent voor ons; jezelf (mogen) zijn, oog voor elkaar hebben, geborgenheid bieden en voelen, respect hebben voor elkaar en de omgeving.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Onder het dragen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid verstaan wij dat iedereen de verplichting voelt om te zorgen dat het goed gaat met jezelf, de ander en de omgeving. Dat betekent dus dat ieder verantwoordelijk is voor het eigen gedrag en dat we elkaar daarop aanspreken.

Openheid
Wij vinden goede relaties tussen alle betrokkenen binnen het kindcentrum belangrijk. Openheid zorgt hierbij voor wederzijds begrip. Door transparantie in communicatie geven wij duidelijkheid in processen, beslissingen, mogelijkheden en beperkingen. Dit verwachten we van iedereen, ook ouders zijn hierbij een wezenlijke partner.

Verdraagzaamheid
In ons kindcentrum komen mensen met verschillende achtergronden dagelijks met elkaar in aanraking. Dit maakt het noodzakelijk dat wij van eenieder verwachten om onderlinge verschillen te accepteren.

Didactische kernwaarden

Betrokkenheid
Betrokkenheid zien wij als een essentiële voorwaarde om tot leren en ontwikkeling te komen. Daar waar betrokkenheid zichtbaar is, geven kinderen het beste van zichzelf, zijn ze op hun niveau bezig en bewegen zij zich op de grens van hun kennen en kunnen. Betrokkenheid is niet zozeer een individueel kenmerk van het kind, maar het resultaat van de interactie tussen factoren uit de speel-leeromgeving (inhoud en organisatie van de speelen leeractiviteiten en werkvormen) en factoren in het kind zelf (zelfvertrouwen, nieuwsgierigheid en exploratiedrang).

Betekenisvol
Kinderen leren gemakkelijker wanneer wordt uitgegaan van een voor hen herkenbare situatie die hun interesse wekt. In ons kindcentrum bieden wij ons speel- en leeraanbod binnen een betekenisvolle context, waardoor de kinderen uitgedaagd worden tot zelfstandig spelen, werken en leren.

Mede-eigenaarschap
Wij vinden het belangrijk dat kinderen een actieve bijdrage leveren aan hun eigen leerproces. Uiteraard zijn er verschillen in wat je mag verwachten van een kind per leeftijdscategorie en diens ontwikkelingsniveau. Niet alleen de pedagogisch medewerker en leerkracht dragen verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van een kind, ook het kind zelf (en zijn of haar ouders/verzorgers) draagt hiervoor verantwoordelijkheid.