Missie en visie

Missie 

Wij zien het als onze opdracht er aan bij te dragen dat kinderen zich breed ontwikkelen en bovenal hun persoonlijkheid optimaal ontwikkelen, zodat zij op hun eigen manier voldoende toegerust zijn op het leven, leren en werken in de maatschappij van de toekomst. Onze missie luidt daarom als volgt:

Op Kindcentrum De Samenstroom zorgen we met elkaar voor een veilig pedagogisch klimaat waarin kinderen van 0 tot 13 jaar kennis, begrip en vaardigheden verwerven die zij nodig hebben om de volgende stap in de persoonlijke ontwikkeling te zetten. 

Kernwaarden 

Om deze missie meer betekenis te geven onderscheiden wij een aantal kernwaarden: 

Didactische kernwaarden  

 1. Betrokkenheid
  Betrokkenheid zien wij als een essentiële voorwaarde om tot leren en ontwikkeling te komen. Daar waar betrokkenheid zichtbaar is, geven kinderen het beste van zichzelf, zijn ze op hun niveau bezig en bewegen zij zich op de grens van hun kennen en kunnen. Betrokkenheid is niet zozeer een individueel kenmerk van het kind, maar het resultaat van de interactie tussen factoren uit de speel-leeromgeving (inhoud en organisatie van de speel- en leeractiviteiten en werkvormen) en factoren in het kind zelf (zelfvertrouwen, nieuwsgierigheid en exploratiedrang). 
 2. Betekenisvol
  Kinderen leren gemakkelijker wanneer wordt uitgegaan van een voor hen herkenbare situatie die hun interesse wekt. In ons KC bieden wij ons speel- en leeraanbod binnen een betekenisvolle context, waardoor de kinderen uitgedaagd worden tot zelfstandig spelen, werken en leren. 
 3. Mede-eigenaarschap
  Wij vinden het belangrijk dat kinderen een actieve bijdrage leveren aan hun eigen leerproces. Uiteraard zijn er verschillen in wat je mag verwachten van een kind per leeftijdscategorie en diens ontwikkelingsniveau. Niet alleen de pedagogisch medewerker en leerkracht dragen verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van een kind, ook het kind zelf (en zijn of haar ouders/verzorgers) draagt hiervoor verantwoordelijkheid. 

Pedagogisch kernwaarden 

 1. Veiligheid
  Hierbij gaat het om fysieke en emotionele veiligheid. Om ieders talent tot bloei te laten komen is veiligheid een essentieel fundament. Veiligheid betekent voor ons; jezelf (mogen) zijn, oog voor elkaar hebben, geborgenheid bieden en voelen, respect hebben voor elkaar en de omgeving. 
 2. Gezamenlijke verantwoordelijkheid 
  Onder het dragen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid verstaan wij dat iedereen de verplichting voelt om te zorgen dat het goed gaat met jezelf, de ander en de omgeving. Dat betekent dus dat ieder verantwoordelijk is voor het eigen gedrag en dat we elkaar daarop aanspreken.  
 3. Openheid
  Wij vinden goede relaties tussen alle betrokkenen binnen het KC belangrijk. Openheid zorgt hierbij voor wederzijds begrip. Door transparantie in communicatie geven wij duidelijkheid in processen, beslissingen, mogelijkheden en beperkingen. Dit verwachten we van iedereen, ook ouders zijn hierbij een wezenlijke partner.  
 4. Verdraagzaamheid
  In ons kindcentrum komen mensen met verschillende achtergronden dagelijks met elkaar in aanraking. Dit maakt het noodzakelijk dat wij van eenieder verwachten om onderlinge verschillen te accepteren. 

Visie  

Om kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen zorgen wij voor een veilig pedagogisch klimaat dat gekenmerkt wordt door gezamenlijke verantwoordelijkheid, openheid en verdraagzaamheid. Binnen dit pedagogisch klimaat bieden wij opvang en onderwijs dat betekenisvol is voor kinderen en waar betrokkenheid en mede-eigenaarschap zichtbaar zijn. Dit doen we door aan te sluiten op de kenmerken, interesses, talenten, behoeften en mogelijkheden van kinderen.  

Wij zijn van mening dat het jonge kind het beste tot leren komt door middel van spel. Dit omdat spelen een natuurlijke bezigheid is van jonge kinderen waarbij ze door middel van experimenteren, ontdekken en onderzoeken verwonderd raken en leren over zichzelf, over anderen en de wereld om hen heen. Wij zien het daarom als onze taak om deze natuurlijke bezigheid van jonge kinderen te benutten om te komen tot leeractiviteiten. In de groepsruimtes van de dagopvang en peuteropvang en in de klaslokalen van de groepen 1/2 is dit duidelijk terug te zien door de verschillende speelhoeken die aanwezig zijn, maar ook in het dagprogramma is er veel tijd voor de kinderen om spelend te leren. Om de jonge kinderen betrokken te maken werken we met thema's die dicht bij de beleving van kinderen staan.  

Bij de oudere kinderen, vanaf groep 3, maakt het spelend leren geleidelijk plaats voor het meer opbrengstgerichte leren en worden kinderen steeds meer verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Om betrokkenheid en mede-eigenaarschap van de oudere kinderen te stimuleren wordt op school gewerkt met leerdoelen en thema's waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen en waarbij de kinderen zoveel mogelijk zelf (samen) op onderzoek uitgaan, experimenteren, ontdekken en verwonderd raken en zodoende, net als de jongste kinderen, ook leren over zichzelf, de ander en de wereld om hen heen. De oudste kinderen maken daarbij steeds meer gebruik van moderne leermiddelen en krijgen de regie om zelf de route uit te stippelen om gestelde leerdoelen te behalen.  

Om de ontwikkeling van kinderen en het leren door kinderen te stimuleren nemen de pedagogisch medewerkers en leerkrachten de rol van coach en zijn zij nabij om waar nodig te helpen. Zij stemmen hun handelen af op de mogelijkheden van kinderen door activiteiten aan te bieden die kinderen laten bewegen op de grens van hun kunnen, ofwel door middel van activiteiten die het kind niet te veel maar ook niet te weinig uitdagen. Wij geloven dat er telkens nieuwe dingen te leren zijn en daarom kijken we altijd naar een volgende stap in de ontwikkeling van een kind.  

Hoe gaan we met elkaar om? 

Uit alles wat hierboven beschreven staat zijn zes kernzinnen voortgekomen. Deze kernzinnen omschrijven de manier waarop wij binnen het kindcentrum met elkaar omgaan. Wij verwachten dat iedereen (teamleden, kinderen, ouders en externen) zich hieraan verbindt en elkaar er op aanspreekt. We noemen dit Do Good Feel Good (DGFG). Do Good Feel Good is een aanpak die door onszelf, met behulp van de juiste externe expertise, is ontwikkeld. 

 


Do Good Feel Good lied 

Om deze kernzinnen als eenheid terug te laten komen bij de kinderen hebben we een Do good feel good lied gemaakt. 
Liedje (instrumentaal) en tekst Do Good, Feel Good!


Kindcentrumlied 

Het lied om te luisteren en om mee te zingen.