Kinderopvang De Samenstroom

KC De Samenstroom biedt kinderopvang voor alle kinderen van 0-13 jaar. Kinderen van 0-4 jaar kunnen naar de dagopvang, peuteropvang of de 3+ groep. Voor kinderen van 4-13 jaar bieden wij buitenschoolse opvang.
 

Groepen

Binnen KC De Samenstroom wordt gewerkt met horizontale opvanggroepen. Dit wil zeggen dat kinderen met leeftijdsgenoten in een groep zitten. In de horizontale groepen kan meer rust en regelmaat geboden worden, omdat de kinderen meer hetzelfde ritme hebben. Ook kunnen de kinderen beter spelen op hun eigen niveau en kunnen de pedagogisch medewerkers beter inspelen op de ontwikkeling en behoeften van kinderen van die leeftijd.

Dagopvang
Groep 1: voor kinderen van 0-2 jaar
Groep 2: voor kinderen van 2-4 jaar (in het algemeen tot 3,5 jaar)

Peuteropvang
Voor kinderen van 2-4 jaar (in het algemeen tot 3,5 jaar)

Combinatiegroep (dagopvang en peuteropvang)
3+ groep: voor kinderen van 3-4 jaar

BSO
Groep 1: voor kinderen van 4 tot 6 jaar
Groep 2: voor kinderen van 6 tot 8 jaar
Groep 3: voor kinderen van 8 tot 13 jaar

N.B.: De leeftijden zijn richtlijnen. We kunnen hier vanaf wijken indien de bezetting hierom vraagt of als het beter past bij de ontwikkeling van een kind.
 

Openingstijden en contactgegevens

Dagopvang
Dagopvang wordt gedurende het hele jaar aangeboden van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van nationale feestdagen. De standaard openingstijd voor een hele dag dagopvang is van 07.30 tot 18.30 uur. Verlengde opvang is mogelijk vanaf 7.00 uur. Naast verlengde opvang is het ook mogelijk om op woensdag en vrijdag een halve dag opvang af te nemen, dit kan van 07.30 tot 13.00 uur of van 13.00 tot 18.30 uur. Op de andere dagen bieden wij geen halve dagen opvang.  Dagopvang groep 1 is bereikbaar via het telefoonnummer 088-0088 558.

Dagopvang groep 2 is bereikbaar via het telefoonnummer 088-0088 557.

Peuteropvang 
Peuteropvang wordt enkel aangeboden tijdens schoolweken en is dus gesloten tijdens de schoolvakanties. De openingstijden van peuteropvang zijn op maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

Peuteropvang is bereikbaar via het telefoonnummer 088-0088 584.
Peuteropvang 3+ is bereikbaar via het telefoonnummer 088-0088 536.

Buitenschoolse opvang
Voorschoolse opvang is mogelijk tijdens de reguliere schoolweken op maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 08.30 uur, verlengde opvang is mogelijk vanaf 07.00 uur. Naschoolse opvang is mogelijk tijdens de reguliere schoolweken op maandag, dinsdag en donderdag van 14.45 uur tot 18.30 uur en op vrijdag van 12.30 uur tot 18.30 uur. Op woensdag wordt de naschoolse opvang van 12.30 uur tot 18.30 uur geboden op een andere locatie, namelijk 't Einder. Het vervoer van kinderen naar deze locatie wordt door KC De Samenstroom geregeld. Op vrijdag komen de kinderen van 't Einder naar KC De Samenstroom. Tijdens schoolvrije dagen en tijdens de schoolvakanties is de buitenschoolse opvang geopend van 07.30 tot 18.30 uur. Ook dan is verlengde opvang mogelijk vanaf 07.00 uur. Het is tevens mogelijk om op woensdag en vrijdag een halve dag buitenschoolse opvang af te nemen, dit kan van 07.30 tot 13.00 uur of van 13.00 tot 18.30 uur. Op de andere dagen bieden wij geen halve dagen opvang. 

BSO 1 is bereikbaar op telefoonnummer: 088-0088 536
BSO 2 is bereikbaar op telefoonnummer: 088-0088 539
BSO 3 is bereikbaar op telefoonnummer: 088-0088 559
 

Pedagogische hoofddoelen

Goede kinderopvang levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Voor het bieden van verantwoorde kinderopvang dragen de pedagogisch medewerkers dagelijks zorg voor het realiseren van de volgende pedagogische hoofddoelen:
 • Het bieden van fysieke en emotionele veiligheid
 • Het bevorderen van de persoonlijke competenties
 • Het bevorderen van de sociale competenties
 • Het overdragen van algemeen aanvaarde waarden en normen
 • Samenwerken met ouders
De pedagogisch medewerkers gaan op een sensitieve en responsieve manier met kinderen om, tonen respect voor de autonomie van kinderen, stellen grenzen en bieden structuur. Daarnaast dagen de pedagogisch medewerkers kinderen spelenderwijs uit in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving. Door kinderen te begeleiden in hun interacties en hen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden bij te brengen stellen zij kinderen tevens in staat steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en onderhouden. Bovendien stimuleren pedagogisch medewerkers de kinderen om op een open manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij. Pedagogisch medewerkers kunnen dit alleen goed doen als er sprake is van een goed contact en een goede samenwerking met ouders. Bij het brengen en halen van kinderen zorgen zij daarom voor tijd om in gesprek te gaan met ouders. Naast deze informele oudercontact momenten organiseren zij ook formele contactmomenten, zoals het jaarlijkse oudergesprek waarin onder andere de ontwikkeling en het welbevinden van een kind besproken worden.
 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Om ontwikkelingskansen te vergroten en om(dreigende) ontwikkelingsachterstanden te voorkomen, vroegtijdig op te sporen en aan te pakken bieden wij voorschoolse educatie. Hiervoor maken wij gebruik van het VVE programma Uk enPuk, waardoor op een speelse en samenhangende manier de ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd. Deze manier van werken is geïntegreerd in ons dagritme en verzekert de kinderen van een breed ontwikkelingsgericht aanbod, zowel bij de dagopvang als bij peuteropvang.
 

Doorgaande lijn en soepele overgang naar school

Doordat wij werken met een VVE programma dat in visie en uitvoering aansluit bij het aanbod van school is er een inhoudelijke aansluiting met school. Zo wordt in de groepen 0-1 en 2 ook gewerkt vanuit de overtuiging dat kinderen vooral leren wanneer zij actief betrokken zijn en uitgedaagd en ondersteund worden en wordt er door de leerkrachten ook gestreefd naar het aanbieden van activiteiten die aansluiten bij de zone van naaste ontwikkeling. Leerkrachten werken daarvoor ook met thema's die dichtbij de beleving van het kind staan en met themahoeken die de verschillende ontwikkelingslijnen uitdagen en stimuleren. Daarnaast werken leerkrachten met hetzelfde kindvolgsysteem om de ontwikkeling van het kind in beeld te brengen en het aanbod van activiteiten en hun rol daarop af te stemmen. Dit is handig bij het overdragen van kindgegevens naar school. We kijken en spreken op eenzelfde manier naar en over een kind. Door middel van een 3+ groep zorgen we ervoor dat de overgang voor peuters naar school zo soepel mogelijk verloopt. Kinderen worden in de 3+ groep extra voorbereid op school. In de 3+ groep wordt gewerkt met dagritmekaarten en een kiesbord dat ze ook in de groepen 0-1 en 2 gebruiken en ze leren er liedjes, versjes en rituelen die ook daar worden aangeboden. Bovendien nemen de 3-jarigen regelmatig een kijkje bij de kleuters. Ze spelen samen, werken aan hetzelfde thema of bezoeken samen een viering. Zo kennen de peuters de omgeving, de oudere kinderen en de leerkrachten al als ze daadwerkelijk naar school gaan.

Als het kind doorstroomt naar de basisschool krijgen leerkrachten -na toestemming van ouders - het kinddossier overgedragen. Bij kinderen met een VVE indicatie, indien er veel of specifieke bijzonderheden zijn of wanneer pedagogisch medewerkers en/of ouders dit wenselijk vinden, vindt er altijd een warme -dus persoonlijke - overdracht plaats tussen de pedagogisch medewerker (mentor) en de (toekomstige) leerkracht van het kind. In het schooljaar 2021-2022 starten we met warme overdrachten voor alle kinderen die vanuit onze eigen kinderopvang doorstromen naar de basisschool.

Daarnaast werken de pedagogisch medewerkers nauw samen met de intern begeleiders. Samen bespreken ze frequent de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen tijdens vaste overlegmomenten. Wanneer er extra zorg of begeleiding nodig is, wordt hulp en expertise van de intern begeleiders ingeschakeld. Zij brengen de ondersteuningsbehoeften van het kind en de leerkracht(en) in kaart en stellen een plan van aanpak op. De intern begeleiders treden daarbij op als zorgcoördinator en procesbewaker, zodat de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen tijdens hun loopbaan binnen het kindcentrum zoveel mogelijk gewaarborgd is. Vanzelfsprekend is er ook altijd nauw contact tussen de pedagogisch medewerkers en leerkrachten over een kind indien nodig.
 

GOO For Fun (GFF)

Op de BSO bieden we met GFF een gevarieerd activiteitenprogramma dat kinderen prikkelt hun interesses en talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. GFF richt zich op verschillende thema's zodat alle kinderen zich aangesproken voelen om mee te doen met de activiteiten. Je kunt hierbij denken aan activiteiten omtrent:
 • Koken
 • Sport & spel
 • Techniek & kunst
 • Drama & theater
 • Muziek & dans
 • Natuur
We proberen de thema's zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de thema's van de dagopvang, uiteraard passend bij de leeftijd van de kinderen. De stamgroep krijgt versieringen die aansluiten bij het thema. We streven ernaar om bij ieder thema een activiteit te organiseren met alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Oudere kinderen vinden het vaak erg leuk om mee te helpen bij 'de kleintjes'. Onze GFF-activiteiten vinden meestal plaats op de BSO, maar tijdens vakanties is er ook ruimte voor uitstapjes. GFFis geïntegreerd in ons dagritme en zorgt ervoor dat kinderen een breed aanbod krijgen.
 

Meer weten?

Voor meer, uitgebreidere informatie over de kinderopvang verwijzen wij naar het de folder dagopvang, folder peuteropvang, folder bso of naar het pedagogisch werkplan van de kinderopvang. Hierin vindt u alle relevante informatie over hoe we de kinderopvang op KC De Samenstroom hebben georganiseerd. Ook verwijzen we graag naar ons beleid veiligheid en gezondheid dat de veiligheid en gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk waarborgt.

Tarieven en rekentool

Wij vinden dat kinderopvang betaalbaar en toegankelijk moet zijn voor iedereen. We houden onze prijzen daarom scherp. U vindt hier onze actuele tarieven en een handige rekentool waarmee u zelf uw netto maandkosten kunt berekenen.

 

Aanmelden

Wilt u uw kind inschrijven voor dagopvang, peuteropvang of buitenschoolse opvang? Maak dan gebruik van de inschrijfformulieren op onze website (zie het kopje informatie op de homepagina).